GARANTIE
 • Behoudens eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, verleent HetDesignKantoor uitsluitend garantie op door HetDesignKantoor verkochte Producten indien en slechts voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
 • De garantie die wordt verleend is in alle gevallen zgn. “Carry In – Carry Out” garantie, hetgeen inhoudt dat Koper ingeval van garantie altijd zelf zorg moet dragen voor het aanbieden van de onderdelen of producten onder garantie aan de door HetDesignKantoor aangewezen beoordelende partij. En na herstel/vervanging dient Koper de Producten of onderdelen wederom zelf op te halen op het door HetDesignKantoor aangewezen geografisch adres.
 • Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan HetDesignKantoor worden vervoerd of toegezonden, blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.
 • HetDesignKantoor verleent uitdrukkelijk geen garantie op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, voor zover de opgetreden slijtage mag worden verwacht bij normaal gebruik waarvoor het Product bestemd is.
 • Indien tijdig, correct en overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van HetDesignKantoor  genoegzaam is aangetoond dat de Producten ondeugdelijk zijn, zal HetDesignKantoor  de keus hebben hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen, tenzij bij schriftelijke Overeenkomst door HetDesignKantoor en Koper uitdrukkelijk anders mocht zijn overeengekomen.
 • Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal HetDesignKantoor ter zake van zijn garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zal HetDesignKantoor  tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.
 • Indien HetDesignKantoor Producten aan Koper aflevert welke HetDesignKantoor van toeleveranciers heeft verkregen, is HetDesignKantoor  nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van Koper gehouden, dan waarop HetDesignKantoor ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 • Indien Producten, geleverd onder fabriek- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor HetDesignKantoor ontstaan, aan de Koper in rekening worden gebracht.
 • Transport of verzending van de betreffende ter beoordeling, vervanging of reparatie geschiedt voor rekening van Koper.
 • Mocht de Koper eventuele reparaties of aanpassingen zonder voorafgaande toestemming van HetDesignKantoor verrichten of door derden laten verrichten, zal HetDesignKantoor niet gehouden zijn om zijn garantieverplichtingen na te komen.
 • Tevens geldt dit indien er door Koper of gelieerde partijen oneigenlijk gebruik van de Producten heeft plaatsgevonden, waaronder in ieder geval verstaan wordt: ieder gebruik waarvoor het Product redelijkerwijs en volgens de gebruikershandleiding niet bestemd is.